Virginia

Language Assistance Notices

If you, or someone you’re helping, has questions about the Health Insurance Marketplace, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-800-789-8050.

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Health Insurance Marketplace, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-789-8050.

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Health Insurance Marketplace 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-789-8050로 전화하십시오.

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Health Insurance Marketplace, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-789-8050.

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Health Insurance Marketplace 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話1-800-789-8050。

فلدیك الحق،Health Insurance Marketplace إذا كان لدیك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص
في الحصول على المساعدة والمعلومات الضروریة بلغتك من دون أي تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب
1-800-789-8050.

Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may mga katanungan tungkol sa Health Insurance Marketplace, may karapatan kang na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang gastos. Upang makipag-usap sa isang tagasalin ng wika, tumawag sa 1-800-789-8050.

داشتھ Health Insurance Marketplace اگر شما، یا کسی کھ شما بھ او کمک میکنید ، سوالی در مورد
باشید حق این را دارید کھ کمک و اطلاعات بھ زبان خود را بھ طور رایگان دریافت نمایید. با شماره
1-800-789-8050 تماس حاصل نمایید.

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ Health Insurance Marketplace ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ 1-800-789-8050 ይደውሉ።

کے بارے Health Insurance Marketplace اگر آپ، یا آپ کے ذریعہ مدد کئے جا رہے کسی شخص کے
میں سوالات ہیں، تو آپ کو آپ کی زبان میں مفت مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔کسی
1 پر کال کریں۔ -800-789- ترجمان سے بات کرنے کے لئے، 8050

Si vous, ou une personne que vous aidez, avez des questions à propos du Health Insurance Marketplace, vous avez le droit d'obtenir gratuitement de des l'aide et renseignements dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-800-789-8050.

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Health Insurance Marketplace, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-800-789-8050.

य􀇑द आपके ,या आप द्वारा सहायता 􀍩कए जा रहे 􀍩कसी व्यिक्त के Health Insurance Marketplace के बारे म􀉅 प्रश्न ह􀉇 ,तो आपके पास अपनी भाषा म􀉅 मुफ्त म􀉅 सहायता और सूचना प्राप्त करने का अ􀍬धकार है। 􀍩कसी दुभा􀍪षए से बात करने के 􀍧लए ,1-800-789-8050 पर कॉल कर􀉅।

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Health Insurance Marketplace haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-789-8050 an.

যিদ আপিন, অথবা আপিন অনয্ কাউেক সহায়তা করেছন, তােদর Health Insurance Marketplace স􀉑েকর্ 􀆵􀉬 আেছ থাকেল, আপনার অিধকার আেছ িবনা খরেচ সাহাযয্ পাবার , এবং আপনার িনজ􀋰 ভাষােত তথয্ জানবার। অনুবাদেকর সােথ কথা বলার জনয্, কল কর‍ন 1-800-789-8050.

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu Health Insurance Marketplace, U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene i hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel 1-800-789-8050.

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara Health Insurance Marketplace, I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwughi ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ 1-800-789-8050.

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa Health Insurance Marketplace, o ní ẹtọ lati gba iranwọ àti ìfitónilétí ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí 1-800-789-8050.