Language assistance / nondiscrimination notice

Language Assistance Notices

We provide free services to help you communicate with us. Such as, letters in other languages or large print. Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free phone number listed on your ID card, TTY 711, Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

If you are not a member, please call 1-888-383-9253 (TTY 711).

Español

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación.

Si no es miembro de UHC, llame al 1-888-383-9253 (TTY 711).

Chinese

language-assistance-notice-chinese

Nondiscrimination Notice

UnitedHealthcare Services, Inc. on behalf of itself and its affiliates does not treat members differently because of sex, age, race, color, disability or national origin.

If you think you were treated unfairly because of your sex, age, race, color, disability or national origin, you can send a complaint to the Civil Rights Coordinator.

Online:   UHC_Civil_Rights@uhc.com
Mail:       Civil Rights Coordinator
                UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
                P.O. Box 30608
                Salt Lake City, UTAH 84130

You must send the complaint within 60 days of the incident. We will send you a decision within 30 days. If you disagree with the decision, you have 15 days to appeal.

If you need help with your complaint, please call the toll-free phone number listed on your ID card (TTY/RTT 711). We are available Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. E.T. 

You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services.

Online:   https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Phone:   Toll-free 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Mail:       U.S. Dept. of Health and Human Services
                200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
                Washington, D.C. 20201


shqip (Albanian)

KUJDES: Në rast se flisni shqip (Albanian), juve ju ofrohen falas shërbimet e ndihmës gjuhësore. Ju lutemi merrni në telefon në numrin falas që ndodhet në kartën e identifikimit tuaj.

Në rast se nuk jeni anëtar/e i UHC, telefononi në numrin 888-383-9253.


አማርኛ (Amharic)

ማሳሰቢያ: አማርኛ (Amharic) የሚናገሩ ከሆነ፣ የቋንቋ እገዛ አገልግሎቶች፣ ያለክፍያ ይቀርብልዎታል፡፡ እባክዎትን መታወቂያዎት ላይ የሚገኘውን የነጻ የስልክ መስመር ይደውሉ፡፡

የ UHC አባል ካልሆኑ፣ 888-383-9253 ያናግሩ።


(Arabic) العربية


հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե հայերեն (Armenian) եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ են հասնում Ձեզ: Խնդրվում է զանգահարել անվճար հեռախոսահամարով, որը նշվել է Ձեր ճանաչողական քարտի վրա:

Եթե անդամ չեք UHC-ի, զանգահարեք 888-383-9253 համարով:


Ikirundi (Kirundi)

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi (Kirundi), uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona ku numero ya telefone yo kubuntu yanditse muri karangamuntu yawe.

Mu gihe utari umunywanyi wa UHC, hamagara 888-383-9253.


Cebuano (Cebuano)

ATENSYON: Kung Cebuano (Cebuano) ang imong sinultihan, magamit nimo ang mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Palihug tawag sa walay toll nga numero sa telepono nga nakalista sa imong kard sa identipikasyon.

Kung dili ka miyembro sa UHC, tawag sa 888-383-9253.


বাংলা (Bengali)

ঘোষণা : আপনার ভাষা যদি বাংলা (Bengali) হয়, ভাষা সহায়তা পরিষেবা আপনি বিনামূল্যে পেতে পারন। দয়া করে আপনার পরিচয় পত্রে দেওয়া টোল-ফ্রি বা বিনাশুল্কের টেলিফোন নস্বরে ফোন করুন।

আপদন যদি UHC-র সিসে নো হষয় থোষকন, তোহষয 888-383-9253-ঘত ঘ োন কনন।


Burmese


ភាសាខ្មមរ (Khmer)


ᏣᎳᎩ (Cherokee)


中文 (Chinese)

language-assistance-notice-chinese


Chahta (Choctaw)

Anumpa Pa Pisa: Chahta (Choctaw) anumpa ish anumpuli hokmvt tohsholi yvt peh pilla ho chi apela hinla. Tvli anumpa holhtena yvt chi holisso iskitini takanli. Yvmma peh pilla ho i paya.

UHC Memba chia kiyo hokmvt holhtina takanli pa ish paya hinla, 888-383-9253.


Afaan Oromoo (Oromo)

HUBACHISA: Kan ati dubbattu Afaan Oromoo (Oromo) yoo ta’ee, tajaajilliwwan gargaarsa afaanii, kanfalttii malee siif jira. Maaloo karaa lakkoofsa bilbilaa kanfaltii malee Waraqaa Eenyummaa keerratti tareefameetiin bilbili.

Ati miseensa UHC yoo hin taane, kanaan bilbili 888-383-9253.


Nederlands (Dutch)

OPGELET: Indien u Nederlands (Dutch) spreekt zijn taalbijstandsdiensten gratis voor u beschikbaar. Gelieve het gratis telefoonnummer die u op uw identificatiekaart vindt te bellen.

Indien u niet lid van UHC bent, bel dan naar 888-383-9253.


English

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Please call the toll-free phone number listed on your identification card. If you are not a UnitedHealthcare member, call 888-383-9253.


Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Veuillez appeler le numéro de téléphone gratuit figurant sur votre carte d’identification.

Si vous n’êtes pas affilié(e) à UHC, veuillez appeler le 888-383-9253.


Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis ki gratis pou ede w nan lang pa w. Tanpri rele nimewo gratis ki sou kat idantifikasyon w.

Si ou pa manm UHC, rele 888-383-9253.


Deutsch (German)

ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen Sie die gebührenfreie Rufnummer auf der Rückseite Ihres Mitgliedsausweises an.

Wenn Sie kein UHC-Mitglied sind, rufen Sie bitte unter 888-383-9253 an.


Ελληνικά (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν μιλάτε Ελληνικά (Greek), υπάρχει δωρεάν βοήθεια στη γλώσσα σας. Παρακαλείστε να καλέσετε το δωρεάν αριθμό που θα βρείτε στην κάρτα ταυτότητας μέλους.

Αν δεν είστε μέλος της UHC, καλέστε το 888-383-9253.


ગુજરાતી (Gujarati)

ધ્યાન આપો: જો તમે  ગુજરાતી (Gujarati) બોલતા હો તો આપને ભાષાકીય મદદરૂપ સેવા વિના મૂલ્યે  પ્રાપ્ય છે. કૃપા કરી તમારા આઇડેન્ટીફિકેશન કાર્ડ પર આપેલા ટોલ-ફ્રી નંબર પર કોલ કરો.

જો તમે UHC ના સભ્ય ન હોવ તો 888-383-9253 પર કોલ કરો.


ʻōlelo Hawaiʻi (Hawaiian)

MALIU MAI! Inā ʻōlelo ʻoe i ka ʻōlelo Hawaiʻi (Hawaiian), loaʻa ke kōkua unuhi manuahi no ke kōkua ʻana aku iāʻoe. ʻOluʻolu e kelepona aku i ka helu kelepona kahea manuahi i hoʻopaʻa ʻia ma kāu kāleka hōʻike pilikino.

Inā ʻaʻole ʻoe he lālā no ka hui ʻinikua mālama ola UHC, ʻoluʻolu e kelepona aku i kēia helu 888-383-9253.


हिंदी (Hindi)

कृपा ध्यान दें: यदि आप हिंदी (Hindi) भाषी हैं तो आपके लिए भाषा सहायता सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध हैं। कृपा अपने पहचान पत्र पर दिए टाल-फ़्री फ़ोन नंबर पर काल करें।

अगर आप UHC सदस्य नह ीं हैं, 888-383-9253 पर कॉल करें।


Hmoob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu rau tus xov tooj hu deb dawb uas teev muaj nyob rau ntawm koj daim yuaj cim qhia tus kheej.

Yog tias koj tsis yog UHC ib tug tswv cuab, hu rau 888-383-9253.


Igbo (Igbo)

GEE NTI: Ọ bụrụ na ina asụ asụsụ Igbo (Igbo), enyemaka na-ahazi asụsụ, bu n’efu, dịrị gị mgbe niile. Biko kpọọ ndị toll-free na nọmbà ekwentị nke edepụtara na kaadi njirimara gị.

Ọ bụrụ na ibughi onyeòtù UHC, kpọọ 888-383-9253.


Ilocano (Ilocano)

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Maidawat nga awagan iti toll-free a numero ti telepono nga nakalista ayan iti identification card mo.

Nu madi ka nga miembro iti UHC, tawagan iti 888-383-9253.


Bahasa Indonesia (Indonesian)

PERHATIAN: Jika Anda berbicara Bahasa Indonesia (Indonesian), layanan bantuan bahasa akan tersedia untuk Anda secara gratis. Harap hubungi nomor telepon bebas pulsa yang tercantum pada kartu identitas Anda.

Jika Anda bukan anggota UHC, hubungi 888-383-9253.


l’italiano (Italian)

ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Per favore chiamate il numero di telefono verde indicato sulla vostra tessera identificativa.

Se non siete membri UHC, chiamate il numero 888-383-9253.


日本語(Japanese)

注意事項:日本語(Japanese)を話される場合、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。健康保険証に記載されているフリーダイヤルにお電話ください。

UHC のメンバーでない方は、888-383-9253 にお電話ください。


unDusdm (Karen)

language-assistance-notice-karen


한국어 (Korean)

알림: 한국어(Korean)를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하의 신분증 카드에 기재된 무료 회원 전화번호로 문의하십시오.

UHC 회원이 아닌 경우, 888-383-9253 번으로 전화하십시오.


Bassa (Bassa)

YI LÈ: I balè u mpòt Bassa (Bassa), bot ba kòbòl mahòp yanga, bayé ha i nyuu hola wè. Sòhò, sébél i nsinga i yé ntilgaga i kat yòŋ i mbon nloŋ. U saa béé.

I bale u tabe mbon nloŋ i UHC, sebel i nsinga ini 888-383-9253.


(Kurdish Sorani) کوردی سۆرانی


ລາວ (Laotian)

language-assistance-notice-kurdish-laotian


मराठी (Marathi)

कृपया लक्ष द्या: जर तुम्ही मराठी (Marathi) बोलत असल्यास, भाषा सहाय्य सेवा तुम्हाला मोफत उपलब्ध आहेत. कृपया तुमच्या ओळखपत्रावर दिलेल्या टोल फ्री कमांकावर संपर्क करा.

जर तुम्ह UHC चेसदस्य नसाल, तर 888-383-9253 क्रमाींकावर फोन करा.


Kajin Ṃajeḷ (Marshallese)

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajeḷ (Marshallese), kwomaroñ bōk jerbal in jipañ in kajin ejjeḷọk wōṇāān. Kwōn joun im kalḷọk nōṃba eo ejjeḷọk wōṇāān im ej jeje ilo kaat in identification eo aṃ.

Ñe kwoj jab uwaan UHC, kalḷọk 888-383-9253.


lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian)

KANSENOH: Ma komw lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian), mie sawas en mahsen, soh isepe, ong komwi. Menlau, eker delepwohn nempe me soh isepe me ntingihdi ni pein omwi doaropwe idihada.

Ma komw sohte tohn UHC, eker 888-383-9253.


DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yániłti'go, saad bee áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee ná'ahóót'i'. T'áá shǫǫdí ninaaltsoos nitł'izí bee nééhozinígíí bine'dę́ę́' t'áá jíík'ehgo béésh bee hane'í biká'ígíí bee hodíilnih.

UHC doo bił náha'dít'éégo, kohjį' 888-383-9253 hodíilnih.


नेपाली (Nepali)

ध्यान दें: यदि तपाईं नेपाली (Nepali) भाषा बोल्‍नुहुन्छ भने, तपाईंको निम्‍ति निशुल्‍क भाषा सेवा उपलब्‍ध छ। कृपया तपाईंको परिचय कार्डमा सूचीकृत फोन नम्‍बरमा कल गर्नुहोस्।

यदद तपाईं युएचलस (UHC) सदस्य हुनुहुन ् न भने, 888-383-9253 मा फोन गनुडहोस ।


Thuɔŋjäŋ (Dinka)

DETTIC: Na yï jam ë Thuɔŋjäŋ (Dinka) ke kuɔɔny de wɛ̈ɛ̈r de thookyic abac atɔ alëu benë yï kony. Them ba cööt në namba de thiliŋ yenë cööt abac cï gɔ̈ɔ̈r në wereŋ dun ye yï nyuɔɔth kɔ̈u.

Na cï ye ran de UHC, cɔl 888-383-9253.


norsk (Norwegian)

OBS: Hvis du snakker norsk (Norwegian), kan du få gratis språkhjelp. Ring gratisnummeret som står på ID-kortet.

Hvis du ikke er medlem av UHC, ring 888-383-9253.


Deitsch Schwetze (Pennsylvanian Dutch)

AADACHT: Wann du Deitsch Schwetze (Pennsylvanian Dutch) kann, kannscht du frei Schprooch aushilfe griege. Ruf die frei telefon Nummer uff dei eegne ID Kaart.

Indien u niet lid van UHC bent, bel dan naar 888-383-9253.


(Farsi) فارسی


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਚਸੀ (UHC) ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ 888-383-9253।


polsku (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku (Polish), udostępniliśmy darmowe usługi tłumacza. Prosimy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu podany na karcie identyfikacyjnej.

Jeżeli nie jesteś członkiem UHC, zadzwoń pod numer 888-383-9253.


português (Portuguese)

ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço de assistência de idiomas gratuito. Ligue gratuitamente para o número encontrado no seu cartão de identificação.

Caso não seja membro da UHC, ligue para 888-383-9253.


românește (Romanian)

ATENȚIE: Dacă vorbiți românește (Romanian), vi se pun la dispoziție, în mod gratuit, servicii de traducere. Vă rugăm să sunați la numărul gratuit tipărit pe cardul dumneavoastră de identitate.

Dacă nu sunteți membru UHC, sunați la 888-383-9253.


русском (Russian)

ВНИМАНИЕ: бесплатные услуги перевода доступны для людей, чей родной язык является русском (Russian). Позвоните по бесплатному номеру телефона, указанному на вашей идентификационной карте.

Если вы не являетесь участником UHC, вы можете позвонить по номеру 888-383-9253.


Samoa (Samoan)

FAAALIGA: Afai e te tautala Faa-Samoa (Samoan), o loo avanoa tautua mo fesoasoani tau gagana mo oe, e le totogia. Faamolemole vili le numera o le telefoni e le totogia o lisi atu i lau pepa faamaonia.

A fai e le o oe o se sui auai o le UHC, telefoni le 888-383-9253.


hrvatski (Croatian)

POZOR: Ako govorite hrvatski (Croatian), možete besplatno koristiti usluge prevodioca. Molimo nazovite besplatni broj telefona koji se nalazi na vašoj identifikacijskoj karti.

Ako niste član UHC-a, nazovite 888-383-9253.


Soomaali (Somali)

OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda, oo bilaash ah, ayaad heli kartaa. Fadlan wac lambarka telefonka khadka bilaashka ee ku yaalla kaarkaaga aqoonsiga.

Haddii aand xubin ka ahayn UHCr, wac 888-383-9253.


español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación.

Si no es miembro de UHC, llame al 888-383-9253.


Fulani (Sudanic-Fulfulde)

MAANDOORE: (Fulani), to aɗa haala Ingilisre, walliinde wolde, caahu, e woodi ngam  maaɗa. Kusu noddu limngal telefol ngol caahu limtaangal nder kaatiwol ID maaɗa.

To naa a memmbaajo UHC, noddu 888-383-9253.


Kiswahili (Swahili)

TAHADHARI: Kama unazungumza Kiswahili (Swahili), huduma ya msaada wa lugha, bure, inapatikana. Tafadhali piga namba ya bure iliyopo kwenye kadi yako.

Kama wewe si mwanachama wa UHC, piga 888-383-9253.


(Syriac) ܣܘܼܪܲܬܼ


Tagalog (Tagalog)

PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Pakitawagan ang toll-free na numero ng telepono na nasa iyong identification card.

Kung ikaw ay hindi isang miyembro ng UHC, tumawag sa 888-383-9253.


తెలుగు (Telugu)

ముఖ్య గమనిక: మీరు తెలుగు (Telugu) మాట్లాడే వారైతే, సహాయక సర్వీసులు ఉచితంగా లభిస్తాయి. అందుకోసం, మీ గుర్తింపుకార్డుపైగల జాబితాలోఉండే టోల్ ఫ్రీ నంబరుకి దయచేసి కాల్ చెయ్యండి.

మీరు UHC సభ్ుయడు కాకుంట్ే, 888-383-9253 కాల్ చేయండి.


ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ: หากคุณพูดภาษาไทย (Thai) มีบริการความช่วยเหลือด้านภาษาใ
ห้แก่คุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โปรดโทรศัพท์ถึงหมายเลขโ

ทรฟรีที่อยู่บนบัตรประจำตัวของคุณ
หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของ UHC โปรดโทรศัพท์ถึงหมายเลข 888-383-9253.


Fakatonga (Tongan)

FAKATOKANGA: Kapau oku ke lea Fakatonga (Tongan), ‘oku iai pe ‘ae sevesi fakatonulea ‘e lava ma’u ta’etotongi atu ma’au. Kataki o tā ki he fika ta’etotongi ‘oku tuku atu ihoo kaati ID.

Kapau leva ‘oku ‘ikai ko ha mēmipa UHC koe, telefoni ki he 888-383-9253.


Chuuk (Chuukese)

NENENGENI:  Ika ke aea kapasen Chuuk (Chuukese), ke tongeni angei aninisin eman chon awewe, ese kamo. Kosemochen kori ewe nampa mei "toll-free" (weiweita ika ese kamo) mei mak won omw ena katen ID.

Ike en kosap emon UHC member, kosemochen kopwe kokkori 888-383-9253.


Türkçe (Turkish)

DİKKAT: Türkçe (Turkish) konuşuyorsanız, dil yardım hizmetleri size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Lütfen kimlik kartınızda yer alan ücretsiz telefon numarasını arayınız.

UHC üyesi değilseniz, 888-383-9253 numarayı arayınız.


українською мовою (Ukrainian)

УВАГА: Якщо ви розмовляєте українською мовою (Ukrainian), у вас є можливість скористатися безкоштовними послугами перекладача. Зателефонуйте, будь ласка, за безкоштовним номером, вказаним на вашій ідентифікаційній карті.

Якщо ви не являєтесь участником UHC, телефонуйте 888-383-9253.


(Urdu) اردو


Việt (Vietnamese)

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt (Vietnamese), quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ miễn phí. Vui lòng gọi số điện thoại miễn phí ở mặt sau thẻ hội viên của quý vị.

Nếu quý vị không phải là hội viên của UHC, xin vui lòng gọi 888-383-9253.


(Yiddish) אידיש


Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Ti o bá nsọ Yorùbá (Yoruba), irànlọwọ lóri èdè, l’ọfẹ, wà fun ọ. Jọwọ pe nọmbà ẹrọ ibánisọrọ ibodè-ọfẹ ti a tò sórí káádi idánimọ rẹ.

Tí o kò bá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ UHC, pe 888-383-9253.